Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
2.jpg f6b733853fef09f07bd9ac1de0d7db5e
Gminy Powiatu Pabianickiego
Informacje dla właścicieli pojazdów usuniętych z drogi
Opublikowano: 04.01.2016, Concept INTERMEDIA

Informacja dla właścicieli pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu Pabianickiego.

USUWANIE POJAZDU

Starostwo Powiatowe w Pabianicach realizuje zadania dotyczące usuwania pojazdów z dróg Powiatu Pabianickiego na koszt właściciela, w przypadkach określonych art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2021, poz. 450 z późn. zm.).

 • 1. pojazd usuwany jest z drogi na koszt właściciela w przypadku:
  • 1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,
  • 2) nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy prawo o ruchu drogowym,
  • 3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu,
  • 4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy prawo o ruchu drogowym,5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela,
  • 6) kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu przez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem; przepisu nie stosuje się, jeżeli kierujący posiada pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 4 lub 5 albo w art. 135a ust. 5 lub 6, upoważniające do kierowania pojazdem.
 • 1a. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 7.
 • 2. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:
  • 1) kierowała nim osoba:
   • a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
   • b) nieposiadająca przy sobie wymaganych dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;
  • 2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Zgodnie z zapisami art. 130a ust . 10 ustawy prawo o ruchu drogowym nieodebranie pojazdu z parkingu strzeżonego w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia z drogi spowoduje, wystąpienie do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu.
Koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu do zakończenia postępowania poniesie osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.

W przypadku podejrzenia, iż usunięto Państwu pojazd w pierwszej kolejności należy skontaktować się ze Strażą Miejską lub jednostką Policji w Pabianicach w celu ustalenia, czy rzeczywiście usunięcie miało miejsce i na jakiej podstawie usunięto Państwa pojazd.

Telefony:

–   Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach – 42 22 53 300;

–   Straż Miejska w Pabianicach – 42 225 46 00.

Odwołania/zastrzeżenia itp. co do okoliczności będących podstawą wydania dyspozycji usunięcia pojazdu winny być kierowane do podmiotów, które taką dyspozycję wydały, to jest odpowiednio do Straży Miejskiej w Pabianicach lub do Policji.

Na terenie Powiatu Pabianickiego odholowania pojazdu na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdu dokonuje firma:

Pomoc Drogowa i Parking Strzeżony Przemysław Boczkiewicz,   95-054 Ksawerów,
ul. Łódzka 28,   telefon: 422158280, 42 213 84 99.

Pojazdy usunięte z drogi w trybie art.130a ustawy prawo o ruchu drogowym umieszczane są na parkingu strzeżonym zlokalizowanym w Ksawerowie przy ulicy Łódzkiej 28.

 

Odbiór pojazdu z parkingu.

1. W przypadku pojazdu usuniętego z drogi w trybie art. 130a wyżej cyt. ustawy w pierwszej kolejności należy skontaktować się z podmiotem, który wydał dyspozycję jego usunięcia (np. policja).
Podstawę do odbioru pojazdu usuniętego w trybie art. 130a ust. 1 wyżej cyt. ustawy stanowi Zezwolenie wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu - § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2285 z późn. zm..).

Zezwolenie wydaje się osobie, po okazaniu przez nią dokumentu tożsamości i dokumentu upoważniającego do używania pojazdu, a w przypadku:

 • 1) pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ust. 1 pkt 2 ustawy prawo o ruchu drogowym - po spełnieniu warunków wymaganych do zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego, o których mowa w art. 133 ustawy prawo o ruchu drogowym;
 • 2) pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ust. 1 pkt 3 ustawy prawo o ruchu drogowym - także zezwolenia, o którym mowa w art.64 ust.1 ustawy prawo o ruchu drogowym. Pojazd z parkingu odbiera osoba wskazana w upoważnieniu lub właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.

Pojazd z parkingu może odebrać osoba uprawniona okazując:
• zezwolenie wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu,
• dokument tożsamości,
• dokument upoważniający do używania pojazdu (np. dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, pokwitowanie wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe,

2. Stawki opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym podane są w Uchwale Nr XLII/312/21 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 30 listopada 2021 r. – http://powiat.pabianice.bip.info.pl/dokument.php?iddok=19003&idmp=1406&r=r

3. Opłata za przechowywanie naliczana jest za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym, natomiast opłata za usunięcie pojazdu (holowanie) ma charakter jednorazowy.

4. Opłaty należy dokonać:

 a) na konto bankowe Powiatu Pabianickiego -  83102034370000130200180869

Tytułem: opłata za usuniecie i przechowywanie pojazdu o nr rej. ……………

b) w kasie Starostwa Powiatowego w Pabianicach – Wydział Komunikacji i Transportu.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się