Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
naglowek.jpg 84585c71063790c3c56d2f0eb7c8eab5
Gminy Powiatu Pabianickiego
OŚ-010 1 1. Wydawanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej.
Opublikowano: 24.08.2015, Concept INTERMEDIA
OS 010 1 1
Karta wydziału
ze szczegółowym opisem podusługi świadczonej
Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Wydawanie decyzji o wyłączaniu gruntów z produkcji rolniczej 

Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161)
Wymagane dokumenty
 1. Wniosek
 2. Dla terenów nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego należy dołączyć decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
 3. Plan zagospodarowania działki z zaznaczoną, zwymiarowaną i podaną do wyłączenia powierzchnią w 3 egz.
 4. Uzgodnienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – właściwym terytorialnie Nadzorem Wodnym (w Pabianicach, w Łodzi, w Łasku), dotyczące lokalizacji urządzeń melioracji wodnych na działce/działkach.
Tryb odwoławczy: 

W ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Pabianickiego 

Termin załatwienia: 

do 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy 

Opłaty: 

Brak opłaty skarbowej.
  1. Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji pochodzenia mineralnego klasy I-III lub organicznego klasy IV-VI, jest obowiązana uiścić należność i opłaty roczne. Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji.
  2. Właściciel, który w okresie 2 lat zrezygnuje w całości lub w części z uzyskanego prawa do wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej, otrzymuje zwrot należności, jaką uiścił, odpowiednio do powierzchni gruntów nie wyłączonych z produkcji. Zwrot uiszczonej należności następuje w terminie do trzech miesięcy od dnia zgłoszenia rezygnacji.
  3. W razie zbycia gruntów, co do których wydano decyzje o wyłączeniu z produkcji użytków rolnych, z nie wyłączonych jeszcze z produkcji, obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych ciąży na nabywcy, który wyłączył grunt z produkcji. Zbywający jest zobowiązany uprzedzić nabywcę o tym obowiązku.
  4. Należność pomniejsza się o wartość gruntu, ustaloną według cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości w obrocie gruntami, w dniu faktycznego wyłączenia tego gruntu z produkcji.
  5. Należność za wyłączenie z produkcji 1 ha gruntów rolnych określonych w ewidencji gruntów jako użytki rolne, pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno – spożywczemu, a ponadto terenów parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami oraz zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi wynosi: 

   Grunty orne i sady, pod budynkami i urządzeniami wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi Łąki i pastwiska trwałe, pod budynkami i urządzeniami wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi
   klasa należność (w zł) klasa należność (w zł)
   wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego
   I 437.175 Ł i Ps I 437.175
   II 378.885 Ł i Ps II 361.398
   IIIa 320.595 Ł i Ps III 291.450
   IIIb 262.305    
   wytworzone z gleb pochodzenia organicznego
   IVa 204.015 Ł i Ps IV 174.870
   IVb 145.725 Ł V 145.725
   V 116.580 Ps V 116.580
   VI 87.435 Ł i Ps VI 87.435
  6. Należność za wyłączenie z produkcji 1 ha gruntów pod stawami rybnymi oraz za grunty pracowniczych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych, pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi, zrekultywowanych dla potrzeb rolnictwa oraz torfowisk i oczek wodnych wynosi równowartość 233 160 zł.
  7. Należność uiszcza się w terminie do 60 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.
  8. Opłatę roczną za dany rok uiszcza się w terminie do dnia 30 czerwca tego roku, przyjmując za podstawę ustalenia równowartość ceny tony ziarna żyta, stosowanej przy wymierzaniu podatku rolnego za pierwsze półrocze w tym roku. 

   Opłaty uiszcza się na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi:: 
   Bank PKO S.A. XI Oddział w Łodzi
   96 1240 3073 1111 0010 1841 6955

 1. Obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na cele budownictwa mieszkaniowego:
  • do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego,
  • do 0,02 ha na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego.
Informacje dodatkowe: 

Sprawa załatwiana jest w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Partyzancka 56 w Pabianicach. Wnioski należy składać w sekretariacie Wydziału, pokój nr 6.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Załączniki:
starostwo_tv.jpg fc92129fe263e22188798251734ebe6a
fb1.png 815b4d617940034762d2a6c0ecf981de
z życia powiatu 555.jpg 3b6a6328a021ee7bb9736b6249582a4a
kolejka big2.jpg e39f8297e19f421c73a8a17d62c8f4a1
baner_prawko1.jpg 24ec79929573aab4a9d688f18803c006
baner_dowod1.jpg b4b9b04891f9c3b390647c8a7c456367
opp23.png 1feb26d8e7d304880a75328b4b1213ce
ban_npp.png a0035f07ebb86a088f68ceee91785c7d
ban-2.png 4e1c46d85fb605a7b903d82f97ca68b2
cyfrowy_powiat.jpg 8bac6cd9db53697b2a02fb9f7eeeb46d
dla Ukrainy 1.png 2004e298f4b431cf13fdec658927306f
ochrona_powietrza.png 395215cc66814510a683f21555dc0c1b
fundusze_celowe.png 8453260d71a702032dc4fe09add01933
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015 Deklaracja dostępności
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 16:30
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png ba413914cc6682de5987e8b3b20e4c29