Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
2.jpg 2f2751342056da8f178194a7666fd1c8
Gminy Powiatu Pabianickiego
DM-012. Decyzja na lokalizację w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub ruchem drogowym.
Opublikowano: 20.08.2015, Concept INTERMEDIA

DM 12

Karta wydziału
ze szczegółowym opisem podusługi świadczonej
Wydziale Dróg i Mostów
Starostwa Powiatowego w Pabianicach


Decyzja na lokalizację w pasie drogowym urządzeń lub obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 

Procedura dotyczy uzyskania zgody (decyzji administracyjnej) na lokalizację w pasie drogowym urządzeń nie związanych z gospodarką drogową (m. in. kanalizacja deszczowa, sanitarna, gazociąg, linia energetyczna, sieć telekomunikacyjna, przyłącza w/w sieci, schody, reklama itp.) lub ruchem drogowym. 
Decyzja administracyjna zezwalająca na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym wymagana jest w każdym przypadku, jeżeli budowa przedmiotowego urządzenia obcego wiąże się z umieszczeniem go „pod”, „na” lub „nad” terenem pasa drogowego. Umieszczenie urządzenia wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych do właściwego organu zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm).

  1. Dokumenty niezbędne, które należy złożyć ubiegając się o wydanie decyzji:
   1. wniosek
   2. mapa orientacyjna z zaznaczonym obszarem objętym inwestycją w skali 1: 10 000 lub 1:25 000- kopia szt. 2
   3. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1: 500 ze wskazaniem projektowanej lokalizacji umieszczenia urządzenia lub obiektu budowlanego potwierdzony podpisem przez osobę nanoszącą lokalizację – kopia szt.2
   4. pełnomocnictwo, jeżeli wniosku nie składa inwestor, a osoba przez niego upoważniona wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł - zg, z częścią IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej – płatne w kasie Starostwa Powiatowego Pabianicach lub na konto bankowe banku PKO BP SA Oddział w Pabianicach nr 55 1020 3437 0000 1102 0078 8109
   5. warunki techniczne wydane przez dysponenta sieci
   6. kopię wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ważną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 1 egz. (jeżeli wymagana przepisami Prawa Budowlanego) lub ważną decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

  1. Wniosek powinien zawierac:
   1. nazwę oraz dokładny adres wnioskodawcy
   2. nazwę i miejsce inwestycji
   3. nazwę dokładny adres inwestora

  1. Opłaty skarbowe:

   brak  1. Termin załatwienia sprawy: do 30 dni od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów

   zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)  1. Informacje dodatkowe:

   Przedmiotowa decyzja jest wymagana do otrzymania pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych przez właściwy organ). Nie upoważnia ona do rozpoczęcia robót budowlanych (patrz: Zajęcie pasa drogowego).. 1. Podstawa prawna:

  art. 39 ust. 3 i 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)Wniosek winien złożyć inwestor lub inna osoba działająca na podstawie właściwego pełnomocnictwa udzielonego przez inwestora.Stosownie do postanowień art. 127 § 1, § 2 oraz art. 129 § 1, § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Łodzi za naszym pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

Siedziba wydziału:
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
budynek B wejście 2
pokój: 41 i 44

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
starostwo_tv.jpg 7a5a9a9dfb21cc2189af3946e8d27866
dla Ukrainy 1.png c474c0d8d4d3d2b84ed8df2b405cb94e
z życia powiatu 555.jpg abad7e542de9c7f056916c9476f0c8c9
fb1.png fc01e86b57984a8667bf71a0e783f5d7
kolejka big2.jpg bd7ed5045154c1465cc3a76d28cfa467
baner_prawko1.jpg 1bc78c18c66c3f3324d2200fc774b1a0
baner_dowod1.jpg 1698cc2a14a4a349f26a381367fb567e
opp23.png 5abdab67872e4c4e5d29504e78a47717
ban_npp.png 5f5c5411c4a95b819c60400696b68ed6
ban-1.png b25981ca590f98260a07e1f006f5e39d
ban-2.png 230ef88cc5effd9bd1a215b931258912
cyfrowy_powiat.jpg bde48c4fee175cecbba46d68e319ef15
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015 Deklaracja dostępności
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 16:30
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 426028772ea93ab48626644f76c7ed6b