Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
2.jpg cadb30f08d292e18b53929929b9ee044
Gminy Powiatu Pabianickiego
Poradnik dla organizacji pozarządowych
Opublikowano: 10.09.2015, Concept INTERMEDIA

Stowarzyszenia prowadzą działalność w szczególności w oparciu o przepisy następujących ustaw i aktów wykonawczych:

 • Ustawa z dn. 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 713),
 • Ustawa z dn. 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 986 z późn. zm.),
 • Ustawa z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688),
 • Ustawa z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 351),
 • Ustawa z dn. 25.06.2010 r. o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 1263 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dn. 18.10.2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449)

Aktualną treść wszystkich powyższych i innych potrzebnych przepisów mogą Państwo pobrać ze strony internetowej Sejmu RP pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl.

Poniżej przedstawiamy Państwu skrócony poradnik będący odpowiedzią na najczęściej zadawane pytania dotyczące funkcjonowania organizacji pozarządowych. Poradnik niniejszy uwzględnia procedury i praktyki stosowane przez Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich sprawujący w imieniu Starosty Pabianickiego zadania organu nadzorującego organizacje pozarządowe oraz zadania organu ewidencyjnego w odniesieniu do niektórych klubów sportowych.

Więcej na temat prowadzenia organizacji pozarządowej znajdą Państwo na stronie internetowej www.ngo.pl (Zakładka: Poradnik dla ngo). Zachęcamy także do lektury opracowań znajdujących się na stronie http://www.klon.org.pl oraz do korzystania z ofert przygotowywanych przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS - http://www.opus.org.pl oraz Związek Młodzieży Wiejskiej - http://www.ngo.zmw.pl.

Podajemy Państwu również link do strony, z której mogą Państwo pobrać formularze wniosków niezbędnych do dokonywania wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym:

https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/formularze-wnioskow-wykorzystywanych-w-krs/


Jakie organizacje pozarządowe podlegają zgłoszeniu do Starostwa (do Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich) i jakie dokumenty potrzebne są do dokonania zgłoszenia?

Zgłoszenia do Starostwa dokonują:

 • stowarzyszenia zwykłe
  Zgłoszenie powinno obejmować następujące dokumenty:
  • wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych*,
  • regulamin działalności,
  • listę założycieli zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia,
  • miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy załozycieli,
  • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL przedstawiciela stowarzyszenia albo członków zarządu,
  • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL członkow organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin przewiduje ten organ,adres siedziby stowarzyszenia,
  • oświadczenia członków założycieli o treści: „Oświadczam, że jestem obywatelem polskim, mam pełną zdolność do czynności prawnych i nie jestem pozbawiony praw publicznych”**

   * Wniosek podpisuje przedstawiciel a w przypadku powołania zarządu wszyscy jego członkowie.

   ** Założycielami stowarzyszenia zwykłego mogą być co najmniej 3 pełnoletnie osoby spełniające powyższe warunki.

Po rozpatrzeniu powyższych dokumentów stowarzyszenie otrzymuje informację zwrotną dotyczącą wpisania stowarzyszenia do ewidencji, wezwanie do usunięcia braków wniosku albo informację o złożeniu wniosku do sądu o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego (w przypadku, gdy stowarzyszenie nie spełnia warunków określonych w przepisach prawa).

 • uczniowskie kluby sportowe
  Zgłoszenie powinno obejmować następujące dokumenty:
  • pisemny wniosek o wpisanie klubu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych Starosty Pabianickiego,
  • dokumenty z zebrania założycielskiego tj. protokół, uchwałę o powołaniu klubu, uchwałę o przyjęciu statutu, uchwałę o wyborze zarządu*, uchwałę o wyborze komisji rewizyjnej*, inne uchwały jeśli były podjęte,
   * uczniowski klub sportowy musi posiadać co najmniej dwa organy – zarząd i organ kontroli wewnętrznej
  • listę założycieli klubu zawierającą imiona, nazwiska, daty urodzenia i własnoręczny podpis,
  • listę obecności z zebrania,
  • statut podpisany przez zarząd klubu w dwóch egzemplarzach (Starosta zatwierdza statut i jeden egzemplarz przekazuje klubowi wraz z decyzją o rejestracji),
  • oświadczenia członków założycieli o treści: „Oświadczam, że jestem obywatelem polskim, mam pełną zdolność do czynności prawnych i nie jestem pozbawiony praw publicznych”*

   * Założycielami uczniowskiego klubu sportowego mogą być osoby pełnoletnie w liczbie co najmniej 7
  • protokół i/lub uchwałę podjętą na posiedzeniu władz (zarządu, komisji rewizyjnej), jeżeli statut przewiduje, iż władze klubu konstytuują się na pierwszym po walnym zebraniu posiedzeniu,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o rejestracji klubu. Opłata wynosi 10 zł i może być uiszczona gotówką w kasie Starostwa bądź przelewem na konto w Banku PKO Bank Polski 55 1020 3437 0000 1102 0078 8109.

Postępowanie o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych kończy się wydaniem decyzji administracyjnej o zarejestrowaniu klubu. Na podstawie powyższej decyzji klub staje się osobą prawną.

Jeżeli uczniowski klub sportowy wpisany uprzednio do ewidencji Starosty Pabianickiego planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej podlega rejestracji w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sadowego ul. Pomorska 38, 90-928 Łódź. Rejestracja odbywa się na wniosek Klubu złożony na stosownym formularzu.

 • kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Powyższe oznacza, iż do ewidencji klubów sportowych Starosty Pabianickiego wpisany zostanie klub, którego statut nie zawiera zapisów o działalności gospodarczej – nie przewiduje jej prowadzenia, wśród źródeł majątku nie wymienia dochodów z działalności gospodarczej.
  Zgłoszenie powinno obejmować następujące dokumenty:
  • pisemny wniosek o wpisanie klubu do ewidencji klubów sportowych Starosty Pabianickiego,
  • dokumenty z zebrania założycielskiego tj. protokół, uchwałę o powołaniu klubu, uchwałę o przyjęciu statutu, uchwałę o wyborze zarządu,
  • uchwałę o wyborze komisji rewizyjnej*, inne uchwały jeśli były podjęte,

   * klub sportowy musi posiadać co najmniej dwa organy - zarząd i organ kontroli wewnętrznej
  • listę założycieli klubu zawierającą imiona, nazwiska, daty urodzenia i własnoręczny ,
  • listę obecności z zebrania,
  • statut podpisany przez zarząd klubu w dwóch egzemplarzach (Starosta zatwierdza statut i jeden egzemplarz przekazuje klubowi wraz z decyzją o rejestracji),
  • oświadczenia członków założycieli o treści: „Oświadczam, że jestem obywatelem polskim, mam pełną zdolność do czynności prawnych i nie jestem pozbawiony praw publicznych”*,

   * Założycielami uczniowskiego klubu sportowego mogą być osoby pełnoletnie w liczbie co najmniej 7
  • protokół i/lub uchwałę podjętą na posiedzeniu władz (zarządu, komisji rewizyjnej), jeżeli statut przewiduje, iż władze klubu konstytuują się na pierwszym po walnym zebraniu posiedzeniu,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o rejestracji klubu. Opłata wynosi 10 zł i może być uiszczona gotówką w kasie Starostwa bądź przelewem na konto w Banku PKO Bank Polski 55 1020 3437 0000 1102 0078 8109.

Postępowanie o wpis do ewidencji klubów sportowych kończy się wydaniem decyzji administracyjnej o zarejestrowaniu klubu. Na podstawie powyższej decyzji klub staje się osobą prawną.

Jeżeli statut klubu sportowego zawiera zapisy o działalności gospodarczej klub podlega rejestracji w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sadowego ul. Pomorska 38, 90-928 Łódź. Rejestracja odbywa się na wniosek klubu złożony na stosownym formularzu.

Jeżeli klub sportowy wpisany uprzednio do ewidencji Starosty Pabianickiego planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej podlega rejestracji w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sadowego ul. Pomorska 38, 90-928 Łódź. Rejestracja odbywa się na wniosek Klubu złożony na stosownym formularzu.

 

 • terenowe jednostki stowarzyszeń ogólnopolskich nieposiadające osobowości prawnej.
  Zgłoszenie powinno być dokonane przez zarząd jednostki w terminie 14 dni od daty powołania jednostki i obejmować:
  • pisemną informację o powołaniu jednostki,
  • uchwałę powołującą jednostkę,
  • listę członków założycieli jednostki*

   * liczba założycieli zależy od zapisów statutu
  • statut stowarzyszenia oraz regulamin określający szczegółową organizację jednostki terenowej i sposób działania (jeśli przyjęto),
  • dokumenty z ostatniego walnego zebrania wyborczego tj. protokół, wszystkie podjęte uchwały oraz listę obecności.Gdzie należy zgłosić powstanie organizacji po jej zarejestrowaniu?

Po zarejestrowaniu organizacji należy zgłosić się do Głównego Urzędu Statystycznego celem uzyskania numeru REGON oraz do Urzędu Skarbowego w Pabianicach celem uzyskania nr NIP dla organizacji. Stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego NIP i REGON otrzymują automatycznie przy rejestracji w KRS.


Dokąd zgłosić się po zaświadczenie o rejestracji stowarzyszenia i ile kosztuje zaświadczenie?

Kluby sportowe nie posiadające wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz stowarzyszenia zwykłe zgłaszają się po zaświadczenie do Starostwa. Zaświadczenie wydawane jest na pisemny wniosek i podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
Stowarzyszenia (w tym kluby sportowe) figurujące w Krajowym Rejestrze Sądowym pobierają odpisy z rejestru dostępnego na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu.


Kogo i w jakim terminie stowarzyszenie powinno powiadamiać o uchwalonych zmianach?

Kluby sportowe figurujące w ewidencji Starosty Pabianickiego mają obowiązek zgłosić Staroście uchwalone zmiany w terminie 14 dni od daty ich wprowadzenia składając wniosek o odnotowanie zmian w ewidencji. Przedmiotem zgłoszenia są zmiany nazwy, siedziby, adresu klubu, imion, nazwisk i funkcji osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej, statutu, danych osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych, celu działania, terenu działania klubu. Celem zgłoszenia zmian klub składa wniosek oraz dokumenty z zebrania lub posiedzenia, na którym zmiany podjęto.

Terenowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mają obowiązek zawiadamiać Starostwo o zmianach w zarządzie, adresie siedziby i statucie (doręczając statut) w terminie 14 dni od daty ich uchwalenia. W związku z wykonywaniem nadzoru przez Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich prosimy dokonywać zgłoszenia załączając dokumenty z walnego zebrania lub posiedzenia, na którym zmiany podjęto.

Stowarzyszenia zwykłe mają obowiązek złożenia w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych, wniosku o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych podlegających ujawnieniu w ewidencji załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany.

Stowarzyszenia zwykłe mają obowiązek informować o zmianie adresu zamieszkania przedstawiciela, członków zarządu oraz członków komisji rewizyjnej.

Stowarzyszenia figurujące w Krajowym Rejestrze Sądowym mają obowiązek zgłosić sądowi rejestrowemu zmiany w zakresie danych ujawnionych w rejestrze sądowym w terminie 7 dni od daty ich uchwalenia. Niezależnie od tego obowiązku w związku z wykonywaniem nadzoru oraz prowadzeniem przez Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich bazy danych stowarzyszeń wskazane jest również informowanie Wydziału o uchwalanych w trakcie trwania kadencji władz zmianach dotyczących ich składu, adresu siedziby, nazwy Stowarzyszenia itp. Zgłoszenia prosimy dokonywać poprzez złożenie dokumentów z zebrania bądź posiedzenia, na którym zmiany podjęto.

 

Niezależnie od miejsca rejestracji stowarzyszenia – ewidencja Starosty czy Krajowy Rejestr Sądowy, wszystkie stowarzyszenia, które mają siedzibę na terenie powiatu pabianickiego podlegają nadzorowi Starosty.

 

Wszystkie stowarzyszenia – również nieprowadzące działalności gospodarczej oraz stowarzyszenia zwykłe mają obowiązek prowadzić księgowość.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
starostwo_tv.jpg 19df200b485c82179c5100c823be7590
dla Ukrainy 1.png 4360e42c826d25923192ac8576f56992
z życia powiatu 555.jpg 2664040edd60b6d07f53772bf255a90d
fb1.png bc68f0ba0f8c30d8ee7fb541cedbdb6f
kolejka big2.jpg 5b674a7015fefaf998480e0b35469a36
baner_prawko1.jpg 4e4f36595b6cd348608f5484b4258aea
baner_dowod1.jpg 9686412c09cc2e8c216631566dd6fd41
1proc.jpg 0fea96286123d65831921a58ba91c687
ban_npp.png f30158545c7d3cf8bfe7f9b960346017
ban-1.png 7ce3a39e5d605be3f851b68ff59f790a
ban-2.png f2a19a9e3993b00190ee7486eebfde89
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015 Deklaracja dostępności
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 16:30
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png d1d29f5dbe538d937a458c284276c2fe