Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
2.jpg 31428a06c8b1c2618cbfe9557daf6b87
Gminy Powiatu Pabianickiego
Całodobowy dyżur
Opublikowano: 07.09.2015, Concept INTERMEDIA
ZARZĄDZENIE NR 42 /2008
Starosty Pabianickiego
z dnia 31 lipca 2008r. 

w sprawie organizacji całodobowego dyżuru 
w Starostwie Powiatowym w PabianicachNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz, 1592, zmiana: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162. poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz.1218) oraz art. 18 ust. 2 w związku z art 16 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) zarządzam, co następuje: 

§ 1.W związku z zarządzeniem Nr 26/08 Starosty Pabianickiego z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia referatu w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz w celu zapewnienia prawidłowego kierowania całokształtem zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym na terenie powiatu pabianickiego, ustala się organizację i zasady funkcjonowania całodobowego dyżuru, który ma na celu: zapewnienie przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej (wojewody, sąsiednich powiatów i gmin położonych na terenie powiatu pabianickiego), nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności, współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska, współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, akcje poszukiwawcze i humanitarne, realizację zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej Państwa. 

§ 2.Całodobowy dyżur realizowany jest przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pabianicach przy współudziale pracowników Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich. 

§ 3.Szczegółowe zasady organizacji całodobowego dyżuru określa instrukcja stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 4.Do prowadzenia dokumentacji całodobowego dyżuru zobowiązuje się pracowników Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pabianicach. 

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Załącznik do zarządzenia Nr 42 / 2008
Starosty Pabianickiego z dnia 31.07. 2008r. 

INSTRUKCJA DZIAŁANIA CAŁODOBOWEGO DYŻURUI. ZASADY OGÓLNE 

W celu zapewnienia prawidłowego kierowania całokształtem zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym na terenie powiatu pabianickiego ustala się zasady organizacji i funkcjonowania całodobowego dyżuru zwanego dalej „Dyżurem”. Pełnienie dyżuru ma na celu: 

zapewnienie przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, współdziałanie z komórkami organizacyjnymi organów administracji (wojewody, sąsiednich powiatów i gmin powiatu) realizującymi zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności, współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska, współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne. 

Całodobowy dyżur realizuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pabianicach. 

Zadania wykonywane w ramach całodobowego dyżuru obejmują: 

gromadzenie i aktualizację danych o potencjalnych zagrożeniach mieszkańców powiatu mogących spowodować zagrożenie zdrowia lub życia ludności, znaczną destrukcję w infrastrukturze, uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń i instalacji technicznych niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania, powiadamianie i alarmowanie gmin o zagrożeniach ludności i środowiska naturalnego na terenie powiatu oraz o sposobach minimalizacji ich skutków, systematyczne kontrolowanie sprawności działania systemu alarmowego, ostrzegania oraz urządzeń łączności, współpracę z instytucjami realizującymi stały monitoring środowiska, przygotowanie wstępnej analizy powstałych zagrożeń i uruchomienie działań ochronno-ratowniczych, zgodnie z ustalonymi procedurami, koordynację akcji ratowniczych i prewencyjnych do czasu przejęcia przez upoważnione osoby, stworzenie zaplecza dla pracy zespołu doradczego wspomagającego podejmowanie decyzji w sytuacjach zagrożeń, katastrof lub kryzysu, współdziałanie w zakresie wymiany i analizy informacji z powiatowymi inspekcjami, służbami i strażami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, współpracę z właściwymi komórkami organów administracji wojewody, sąsiednich powiatów oraz gmin z terenu powiatu w zakresie wymiany informacji istotnych dla bezpieczeństwa powiatu i jego mieszkańców, gromadzenie i aktualizację baz danych o zagrożeniach oraz siłach i środkach zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne. 

Skład osobowy dyżuru. 

Funkcjonowanie dyżuru zapewnia dyżurny. W godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach dyżur pełni wyznaczony pracownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Po godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz w dni wolne od pracy dyżurny pełni dyżur domowy według wcześniej zatwierdzonego przez Starostę grafiku. 

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

1. Obowiązki przejmującego dyżur: 

przyjęcie wyposażenia pomieszczenia, w którym pełniony będzie dyżur, zapoznanie się z instrukcją działania dyżuru i przystąpienie do pracy, zapoznanie się z aktualną sytuacją na obszarze powiatu, w tym z miejscem pobytu Starosty, sprawdzenie funkcjonowania technicznych środków łączności, potwierdzenie przyjęcia faktu dyżuru (podpis) w meldunku zmiany zdającej (wyszczególniając ewentualnie stwierdzone braki i niedociągnięcia). 

2. Obowiązki zdającego dyżur: 

sporządzanie w formie pisemnej meldunku z przebiegu dyżuru, zapoznanie przejmującego dyżur z sytuacją na terenie powiatu oraz otrzymanymi zadaniami, przekazanie przejmującemu dyżur wszystkich spraw nie załatwionych i wskazanie sposobu ich realizacji, poinformowanie przejmującego dyżur o miejscu pobytu Starosty oraz wydanych przez niego dyspozycjach. 

3. Zadania dyżurnego: 

przyjmowanie wszystkich napływających informacji i ich potwierdzanie a także przekazywanie ich do dalszego postępowania poszczególnym osobom stosownie do ich kompetencji, informowanie środków masowego przekazu o zdarzeniach w ramach udzielonego upoważnienia, przyjmowanie informacji o zdarzeniach kwalifikowanych jako nadzwyczajne zagrożenie środowiska i prowadzenie postępowania zgodnie z obowiązującymi procedurami, w przypadku zdarzeń kwalifikowanych jako nadzwyczajne zagrożenie środowiska lub klęski żywiołowe, katastrofy i inne tego typu zdarzenia wyszukiwanie w bazie danych dla potrzeb kierującego akcją niezbędnych informacji, obsługa sieci łączności zarządzania Starosty oraz uruchamianie systemu alarmowego – zgodnie z poleceniem osób uprawnionych, w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych, komunikacyjnych, zdarzeń kryzysowych i innych: monitorowanie i zbieranie informacji, dokonywanie analiz i oceny zdarzeń, prowadzenie dokumentacji zdarzeń na załącznikach do instrukcji nr 1,2,3, wykonywanie czynności zleconych przez kierującego akcją. przekazywanie stosownych informacji do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz jednostek odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w sąsiednich powiatach i gminach z terenu powiatu pabianickiego, bieżące prowadzenie książki meldunków o zaistniałych zdarzeniach stanowiącej załącznik nr 2 do instrukcji, 

opracowywanie i przekazywanie Staroście pełnej, wiarygodnej, pisemnej informacji w razie wystąpienia zdarzeń kryzysowych mogących spowodować zagrożenie zdrowia lub życia ludności, znaczną destrukcję w infrastrukturze bądź uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń i instalacji technicznych niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania, gromadzenie i aktualizowanie informacji w bazie danych, współdziałanie z właściwymi jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się reagowaniem w sytuacjach kryzysowych, nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania i systemu wczesnego ostrzegania. 

III. INFORMACJE DODATKOWE 

W przypadku otrzymania: informacji o wystąpieniu nadzwyczajnych zagrożeń spowodowanych siłami przyrody lub awarią obiektów technicznych należy powiadomić osoby funkcyjne Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
starostwo_tv.jpg 4dea0a0d22e2ad5aba07e38851737184
dla Ukrainy 1.png 761c54614aa8d0dafece7cd36d59deb0
z życia powiatu 555.jpg ff872c16b84abb1bf3e3b592d3cf62e3
fb1.png b95dcaddcf524524d0a097a5380951fe
kolejka big2.jpg 91b369778177ab849f3641139fe8425b
baner_prawko1.jpg 1125def55fcf4c52dc9c7e719b27aa94
baner_dowod1.jpg cd4bceab8626d99e1e0c8dac2eb00fb6
1proc.jpg cffec6cc447727749fdda5a400506060
ban_npp.png d15672dd7df1049e1ce71144d96f335e
ban-1.png 972eda9fc0ebd41ff005f54b923e44b9
ban-2.png 20609b4f2c9efbc9d810a075091760c4
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015 Deklaracja dostępności
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 16:30
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 98ffdba5cf695990ba168c74ae0e6fe3